ADRESE: 
Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001

makslas@izglitiba.jelgava.lv

mob.t.: 26674446


TĀLRUŅA NUMURI JAUTĀJUMOS PAR:

Skolas darba organizāciju, vadību un kvalitātes nodrošināšanu Direktore
Anda Stankeviča
63080181
26674446
 
Mācību darbu, audzēkņu uzņemšanu skolā Direktores vietniece mācību darbā
Ilze Emse-Grīnberga
63080180
22068181
Līgumu slēgšanu, dokumentu noformēšanu, mācību maksu Lietvede
Līga Leite
63023768 


Audzēkņu ārpusstundu darbu, izstādēm Metodiķe
Anda Birģele


VECĀKU ZIŅOJUMIEM PAR VIŅU BĒRNU STUNDU KAVĒJUMIEM - www.e-klase.lv (adresēt virslietotājam)    e-pasts/kavējumi

PIEŅEMŠANAS LAIKI

DIREKTORE

OTRDIENĀS no plkst. 10:00 līdz 13:00

TREŠDIENĀS no plkst. 13:00 līdz 15:00

DIREKTORA VIETNIECE MĀCĪBU DARBĀ

PIRMDIENĀS no plkst. 11:00 līdz 14:00

CETURTDIENĀS no plkst. 14:00 līdz 16:00

METODIĶE

OTRDIENĀS no plkst. 11:00 līdz 14:00

DIREKTORA VIETNIECE ADMINISTRATĪVI SAIMNIECISKAJĀ DARBĀ

KATRU DARBA DIENU no plkst. 13:00 līdz 16:00

SEKRETĀRE

KATRU DARBA DIENU no plkst. 13:00 līdz 16:00

PIEKTDIENĀS no plkst. 9:00 līdz 12:00
Jelgavas Mākslas skolas rekvizīti

 

 Maksātājs: Jelgavas Izglītības pārvalde

Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Saņēmējs: Jelgavas pašvaldības iestāde

Jelgavas Mākslas skola

Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001

Reģ. Nr. 90000074738

SEB Unibanka Jelgavas filiāle

Kods UNLALV2X

Konts LV07UNLA0008014130203

e-pasts: makslas@izglitiba.jelgava.lv

Fakss: 63080181

Telefons: 63023768, 63080181


 

 


 .