PAR JELGAVAS MĀKSLAS SKOLU

Jelgavas Mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde (reģistrācijas Nr. 2870902360), kuras dibinātājs ir Jelgavas pilsētas dome, kas reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā 2003. gada. 25. februārī, juridiskā adrese Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001.

Skolas metodisko darbu pārrauga Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Izglītības iestādes  sasniegumi apskatāmi kultūrizglītības iestāžu kultūras kartē, izglītības iestāde pieslēgta VIIS informatīvajai sistēmai.

Izglītības iestāde realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas: "Vizuāli plastiskā māksla 20V211001" (licence Nr. P-17535 2018. gada 17. septembris uz nenoteiktu laiku) "Vizuāli plastiskā māksla 30V211001" (licence Nr. P-17536 2018. gada 17. septembris uz nenoteiktu laiku), trīs interešu izglītības programmas un divas individuālās apmācības programmas.

Skolā strādā  profesionāli mākslinieki un pedagogi. Vizuālo mākslu pēc nodarbībām vispārizglītojošā  skolā  apgūst  bērni un jaunieši no Jelgavas pilsētas un novadiem. Skolā mācās ap 300 audzēkņu vecumā no 8 līdz 18 gadiem.

SKOLAS MĒRĶI

  •  Piedāvāt iespēju audzēkņiem apgūt zināšanas un kompetences  radošai pašrealizācijai. 
  • Sagatavot  audzēkņus izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē.

SKOLAS UZDEVUMI

  • Sagatavot audzēkņus iespējai iestāties dažādās mākslas vidējās Izglītības iestādēs – modes, reklāmas, mēbeļu un interjera, tekstila dizaina, digitālo mediju, foto  u.c. jomās.
  • Nodrošināt sistematizētu pamatiemaņu  apguvi un gatavību patstāvīgi strādāt –  gleznošanā, grafikā, veidošanā, datorgrafikā, kompozīcijā, kā arī izmantojot dažādus materiālus.
  • Veicināt personas pamatvērtību – ētikas, domāšanas, garīguma, morāles, estētikas, kultūras pamatu  izpratnes,  radošo spēju attīstību, kā arī vērtību orientācijas  veidošanu  mākslā.
  • Sekmēt audzēkņu attīstību,  atbilstoši mūsdienīgas kultūrizglītības prasībām, audzēkņa vecumam un dotumiem.