SAKARĀ AR ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU VALSTĪ, IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU MAKSA NO 2020.GADA 17.DECEMBRA TIEK ATCELTA  JELGAVAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ DEKLARĒTAJIEM IZGLĪTOJAMAJIEM  (Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 17.decembra saistošie noteikumi)

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem dalības maksa Jelgavas Mākslas skolas izglītības programmās ir noteikta 7.11 euro mēnesī. Noteiktā dalības maksa ir noteikta par mēnesi un tā nemainās atkarībā no faktiski notikušo vai apmeklēto nodarbību skaita mēnesī. Par noteikto dalības maksu un tās atvieglojumiem izglītojamo vecāki tiek informēti slēdzot līgumu par apmācību pakalpojuma sniegšanu. 2020.gada 17.decembrī Jelgavas pilsētas dome apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos (https://www.vestnesis.lv/op/2021/6.12), kas paredz, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Jelgavas pilsētas teritorijā deklarētie izglītojamie ir atbrīvoti no mēneša dalības maksas. Ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas paredz, ka no 2021.gada 25.janvāra tiek atsāktas mācības attālināti arī sākumskolas izglītojamajiem, tika izrakstīti rēķini par dalības maksu 2021.gada janvāra mēnesi izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas.

 Vecāku līdzfinansējumu par izglītības procesu, t.sk. organizētu attālināti, nosaka izglītības iestādes dibinātājs – Jelgavas pilsētas pašvaldība.


ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESS

JMS RĪKOJUMS

SKOLAS UN VECĀKU SADARBĪBA

Skola aicina vecākus būt aktīviem un iesaistīties ar priekšlikumiem, idejām un palīdzību skolas veiksmīgas attīstības veicināšanā.

Tāpat vecāki ir aicināti iesaistīties Vecāku padomē un pārstāvēt kopējo vecāku un skolēnu viedokli. 

Vecāki ir aicināti sazināties ar skolu par aktuālajiem jautājumiem

e-pastā :  makslas@izglitiba.jelgava.lv

mob.t.: 26674446

www.e-klase.lv


Saistīnbā ar personas datu aizsardzības regulām, lūgums vecākiem vērsties sekretariātā ar sekojošu iesniegumu, ja nepiekrīt izglītojamā fotogrāfiju izvietošanai skolas mājaslapā vai plašsaziņas līdzekļos:

iesniegums_pret_2018.doc


PAR STUNDU KAVĒJUMIEM

No 2011.gada 4.februāra stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

 Par kavējumiem ir jāsūta vēstuli e-klasē virslietotājam - Ilzei Emsei- Grīnbergai  ( www.e-klase.lv )

Stundu kavējumu pieteikšanas kārtība:

līdz 18 gadu vecumam par audzēkņa stundu kavējumu E-klasē,sadaļā kavējuma pieteikums, minot kavējuma iemeslu, savlaicīgi informāciju sniedz vecāki vai aizbildņi. Ja skola tiek kavēta ilgāk kā 3 dienas, kavējumu attaisnošanai ir jāuzrāda ārsta parakstīta izziņa


 RĒĶINU ATMAKSA

 Saņemot rēķinu un veicot maksājumu par audzēkņa izglītošanos Jelgavas Mākslas skolā, naudu jāpārskaita uz Jelgavas Izglītības pārvaldes kontu. Vecāku līdzfinansējums  -  7.11 EUR mēnesī.  Piezīmēs rakstiet: Rēķins Nr……………, audzēkņa vārds, uzvārds; par Mākslas skolu.

 

Banku rekvizīti:

 

  Banka AS “SEB Banka” . Kods: UNLALV2X Konta nr.: LV07 UNLA 0008014130203   Banka AS “Swedbank” Kods: HABALV22 Konta Nr. LV38 HABA 05510279 54248  

 

NOTEIKUMI

/parmakslasskolu/noteikum/
Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.