SKOLAS UN VECĀKU SADARBĪBA

Skola aicina vecākus būt aktīviem un iesaistīties ar priekšlikumiem, idejām un palīdzību skolas veiksmīgas attīstības veicināšanā.

Tāpat vecāki ir aicināti iesaistīties Vecāku padomē un pārstāvēt kopējo vecāku un skolēnu viedokli. 

Vecāki ir aicināti sazināties ar skolu par aktuālajiem jautājumiem

e-pastā :  makslas@izglitiba.jelgava.lv

mob.t.: 26674446

www.e-klase.lv


PAR STUNDU KAVĒJUMIEM

No 2011.gada 4.februāra stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

Jelgavas Mākslas skola audzēkņu vecākiem piedāvā 2 veidu komunikācijas iespējas par kavējumiem :

 1) sūtīt īsziņu uz mobilo tālruni par bērna neierašanos uz stundām 

     1.,2 klašu audzinātājai Zanei Vēverei – 29656770; 

     3.klašu audzinātājai Anetei Aizsilniecei – 29470706;

     4.-7.klašu  audzinātājai  Ilzei Ezerniecei - 28807694;

  2) sūtīt vēstuli klases audzinātājai par kavējumu  e-klasē ( www.e-klase.lv )


STUNDU SARAKSTS


 RĒĶINU ATMAKSA

 Saņemot rēķinu un veicot maksājumu par audzēkņa izglītošanos Jelgavas Mākslas skolā, naudu jāpārskaita uz Jelgavas Izglītības pārvaldes kontu. Vecāku līdzfinansējums  -  7.11 EUR mēnesī.  Piezīmēs rakstiet: Rēķins Nr……………, audzēkņa vārds, uzvārds; par Mākslas skolu martā, aprīlī,  vai maijā.

 

Banku rekvizīti:

 

  Banka AS “SEB Banka” . Kods: UNLALV2X Konta nr.: LV07 UNLA 0008014130203   Banka AS “Swedbank” Kods: HABALV22 Konta Nr. LV38 HABA 05510279 54248  

 

NOTEIKUMI

/parmakslasskolu/noteikum/
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .